Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.fancywitch.com 

 ПРЕДМЕТ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на www.fancywitch.com, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние с този електронен магазин.
ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2. „Фейс Арт България“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление България,  гр. София 1510, жк. Хаджи Димитър, бл.104 вх.Д, ап. 93, регистрирано в Търговския регистър на България с ЕИК 20302872 и  ДДС номер: BG20302872. Телефон за контакт 0897652605
3.  „Фейс Арт България“ ЕООД администрира сайта и електронния магазин www.fancywitch.com. „Фейс Арт България“ ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу FancyWitch.com.
4. Можете да се свържете с FancyWitch.com на посочения по-горе адрес, на телефон 0897652605 или на и-мейл адрес info@fancywitch.com
ТЕРМИНИ

5. Продавач – FancyWitch.com

6. FancyWitch.com – платформата и всички поддомейни на електронния магазин www.fancywitch.com

7.  Сайт – домейна www.fancywitch.com и неговите поддомейни

8. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на fancywitch.com по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

9. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки и др.)

10. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Сайта.
11. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
12. Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
13. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
14. Съдържание:
• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите;
• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
15. Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и /или Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
16. Транзакция – действието от страна на fancywitch.com за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
17. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

18. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя на продукта или ползвателя на услугата, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени и обективни коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

19. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител по отношение на определен продукт и/или услуга. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията, написана от Клиента на даден продукт или услуга.

20. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно ревю или на друг коментар.

21. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи или Продавача с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.
22. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач или Продавач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Общите условия на FancyWitch.com са задължителни за всички потребители на САЙТА.
24. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

25. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от FancyWitch.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
26. FancyWitch.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
27. Във всеки един случай на промяна на общите условия FancyWitch.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
28. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността на останалите разпоредби.
29. FancyWitch.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, FancyWitch.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
30. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от FancyWitch.com по всяко време и е възможно да съдържат грешки.
31. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от FancyWitch.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
32. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
33. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. FancyWitch.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

34. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че FancyWitch.comне поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

35. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. FancyWitch.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

36. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
37. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
38. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
39. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
40. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

41. www.fancywitch.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.fancywitch.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
42. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

43. Достъпът до сайта www.fancywitch.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
44. FancyWitch.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на FancyWitch.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на FancyWitch.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. FancyWitch.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
45. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с FancyWitch.com на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

46. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка или на посочените адреси или чрез съобщение в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

47. FancyWitch.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
48. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева, с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
49. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на FancyWitch.com чрез формата за контакт, поместена на сайта.
50. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от български лев. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
51. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

52. След 14 (четиринадесет) дни от момента на закупуването на една Стока или Услуга, може да се поиска от Купувача да направи Рецензия относно закупената Стока или Услуга. Искането ще бъде изпратено на регистрираната електронна поща на Акаунта. По този начин, Клиентът допринася за информирането на други възможни Потребители на Сайт. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
53. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои. 

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
54. Съдържанието, съгласно определението в глава „Термини“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  FancyWitch.com.
55. FancyWitch.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
56. Нищо в сключения между FancyWitch.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на fancywitch.com за копиране, разпространяване, публикуване, предоставяне на трети лица, променяне по каквото и да е начин на каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, лога, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  FancyWitch.com.
57. Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
58. Клиентът може да копира, прехвърля и Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
59. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на FancyWitch.com за това и само по начина регламентиран писмено в това съгласие. Всяко последяващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между FancyWitch.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на FancyWitch.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
60. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на FancyWitch.com няма да се счита за съгласие от страна на FancyWitch.com да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от FancyWitch.com.
61. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от FancyWitch.com.

62. www.fancywitch.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.fancywitch.com и лицето публикуващо информацията.

63. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.fancywitch.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
64. С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските й права и предоставя безвъзмездно правото на www.fancywitch.com да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани с fancywitch.com
65. Всички предлагани от www.fancywitch.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.fancywitch.com и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.


ПОРЪЧКА
66. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
67. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

68. Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
69. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
70. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
71. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последяващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
71.1. неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
71.2. осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
71.3. предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

72. Клиентът има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката й не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана целостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 

73. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената сума в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

74. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

75. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите. Върнатите стоки трябва да са с ненарушена продуктова опаковка, неупотребявани и в добър търговски вид. Ако има защитни стикери, те не трябва да са били разкъсани или разлепени.

76. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя.

77. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

78. Клиентите имат право да упражнят правото си на отказ като използват функционалностите на сайта или като изпратят писмено изявление до Сайта на посочения имейл адрес или използвайки формата за контакт, публикувана на Сайта. 

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
79.    Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
•    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•    при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
•    при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

80. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
81. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
82. Клиентът се съгласява да предостави на fancywitch.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  FancyWitch.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.
83. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват FancyWitch.com или трети лица, които са партньори на FancyWitch.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които FancyWitch.com може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 РЕКЛАМА

84. Бюлетините на FancyWitch.com, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от FancyWitch.com или от партньори на FancyWitch.com.
85. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с FancyWitch.com.
86. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.
87. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор. 

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
88. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.fancywitch.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
89. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
90. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
91. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
92. FancyWitch.com не издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от FancyWitch.com, освен ако Клиентът не е поискал изрично издаването на фактура в срока посочен от закона – 5 дни от датата, на която е извършено плащането и при условие, че Клиентът е предоставил пълната информация, необходима за издаването на фактура, изисквана от Закона.

93. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.
 

ДОСТАВКА НА СТОКИ
94. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача.
95. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
96. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

97. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от FancyWitch.com на/над стойност 50 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента. Цената на доставката на продукти, предлагани от FancyWitch.com на стойност под 50 лв. (с ДДС) ще бъде според тарифите, посочени на страница Доставка на Сайта, достъпна на този адрес http://fancywitch.com/index.php?id_cms=1&controller=cms

98.  Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
ГАРАНЦИИ
99.1 Продавачът предлага всички Стоки на Сайта със стандартна търговска гаранция. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция като козметика и аксесоарите за лична употреба и хигиена и др.

99.2 Всички четки за грим, продавани от Fancy Witch имат 180 дни пълна гаранция срещу производствени дефекти. Право на тази гаранция имат всички потребители, които са закупили от Сайта четки за грим.

99.3 Рекламацията на дефектна стока става в рамките на 180 дни от покупката, като стоката трябва да бъде върната, заедно с касовата бележка по пощата. Fancy Witch се задължава да покрие всички разходи по връщането, когато за това е използван най-евтиния възможен начин. Дефектните стоки се заменят с нови. Ако дефектната стока не е на склад - потребителят сам избира, дали тя да бъде заменена с друга еквивалентна стока или да му бъдат възстановени всички суми платени за придобиването на дефектната стока - цена на стоката, заедно с разходите за доставка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

100. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на  транспортния документ, предоставен от куриера).

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

101. Писането на Ревюта, Коментарии, Въпроси и Отговори може да се прави от регистрирани Потребители/Киенти, в раздел „Ревюта” към всеки продукт. Написаната информация може да бъде както положителна, така и отрицателна и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга, които Потребителят е закупил от Сайта.
102. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Сайта, Потребителите/ Клиентите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
103. Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю /Коментар /Въпрос/ Отговор  в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:
103.1 да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
103.2  да използва само български език;

103.3    да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
103.4  да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва всяко Ревю да бъде публикувана в раздел „Ревюта” на съответния продукт, за който се отнася;

103.5   да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност;

103.6 да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта, без да се отнася към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
103.7 да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
103.8 да не публикува информации и/или детайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
103.9 да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
103.10 да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.

104. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно Ревю, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга.  Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинг, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

105.  Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Ревюта към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
105.1   качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;
105.2  качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;
105.3  качените файлове не съдържат информация свързана с други лица;

105.4 качените файлове не съдържат URL-та към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.

106. Когато едно Ревю/ Коментар/ Въпрос или Отговор е обявен от някой Потребител/ Клиент/ Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове ще се премахват от Сайта само след проверка от страна на Продавача.
107. В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта/Коментари/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта”.
108. Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите имат на разположение контактна форма за връзка с екипа на Сайта: http://fancywitch.com/index.php?controller=contact

ОТГОВОРНОСТ

109. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
110. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.


ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
111.  FancyWitch.com е регистриран като оператор на лични данни. Допълнителна информация може да намерите на страницата Защита на лични данни, достъпна на този адрес

http://fancywitch.com/index.php?id_cms=2&controller=cms

112. Предвид ползването на Сайта, Клиентите се съгласяват да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни) и да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
113. В случай, че Клиента предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.fancywitch.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

114. Съобразно Закона за защита на личните данни, Клиентите има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на FancyWitch.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
115. Приемайки настоящите условия Клиентите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от FancyWitch.comпо електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на FancyWitch.com.
116. Всички доброволно предоставени от Клиентите Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от FancyWitch.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на "Фейс Арт България" ЕООД.
117. FancyWitch.com изрично уведомява Клиентът, че предоставените от Клиента Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
118. FancyWitch.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
119. Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни,  FancyWitch.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
120. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
121. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на FancyWitch.com и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  FancyWitch.com, партньорите и служителите му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. 

122. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адреса на Фейс Арт България ЕООД или по имейл за поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не  отговаря на Закон за защита на личните данни.
123.  Купувачът се съгласява и разрешава на FancyWitch.com да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона и ако услугите, които извършват тези дружества са необходими за нормалното функциониране на сайта и са необходими за извършване на услугите предоставяни от сайта. Такива дружества са: куриерски фирми, доставчици на маркетингови услуги, и др.

124. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

125. Клиентът се идентифицира на Сайта с имейл адрес. За регистрирани потребители е необходимо да имат имейл адрес и парола.  Клиентът получава желаната от него парола за достъп до всички услуги на www.fancywitch.com, след като извърши процеса на регистрация.
126. Потребителят е длъжен да съхранява паролата си. С използването на имейл адрес и парола, Клиента декларира, че той лично и от свое име, е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

127. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.fancywitch.com за всяко неоторизирано използване на профила му, чрез имейл адрес и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.
128. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.fancywitch.com автоматично ще изпрати e-mail с данни за възстановяване на пралота.
129. www.fancywitch.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 ПРЕПРАТКИ ОТ И КЪМ WWW.FANCYWITC.COM

130. Собствениците на сайтове и страници извън www.fancywitch.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.fancywitch.com при следните условия:
а) препратката може да сочи към дадената страница но не и да копира съдържанието и, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
б) не трябва да отваря страницата от www.fancywitch.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.fancywitch.com;
в) не трябва да посочва явно или неявно, че www.fancywitch.com препоръчва него и/или продуктите му;
г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на www.fancywitch.com;
131. Със създаването на препратка към www.fancywitch.com собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на www.fancywitch.com;
132. Собствениците на сайтове и страници извън www.fancywitch.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.
133. Предоставените препратки на Сайта на www.fancywitch.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.fancywitch.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.
134. www.fancywitch.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.fancywitch.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.  

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
135. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
136.    Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ДРУГИ

137. www.fancywitch.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
138. www.fancywitch.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
139. www.fancywitch.com управлява този Сайт от офисът си в София, България. www.fancywitch.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
140. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www.fancywitch.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://fancywitch.com/index.php?id_cms=3&controller=cms
141. При използване услугите на www.fancywitch.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.fancywitch.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.fancywitch.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Последна актуализация на 01.04.2015г.